મનને કયારેય ખોટું લાગ્યું ખરું


Advertisement

મનને કયારેય ખોટું લાગ્યું ખરું

ધજાની ફરકવાની દિશા અંગે આગાહી કરવાનું આપણે એટલા માટે ટાળીએ છીએ કે આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે કે ધજાને કઇ દિશામાં ફરકવું એનો નિર્ણય પવને પોતાને હસ્તક રાખ્યો છે. મન કઇ પળે કઇ વ્યકિત માટે કેવો અભિપ્રાય આપી બેસશે કે કયા સંયોગ માટે અભિગમ અપનાવી બેસશે એની ચોકકસ આગાહી કરવી સાથે જ મુશ્કેલ છે. કારણ કે એની ચંચળતાનો આપણને પુરેપુરો અનુભવ છે. અનેક વખતનો અનુભવ છે. આમ છતાં જવાબ આપો. આપણા ખુદના જીવન માટે આપણા જ મન તરફથી જે જે સલાહ-સૂચનો મળે છે એના પર આપણને આજ સુધીમાં કયારેય શંકા જાગી છે ખરી ? ચંચળ મન તરફથી મળતા સલાહ-સૂચનો ગલત પણ હોઇ શકે છે એવું આપણને કયારેય લાગ્યું છે ખરૂ ? પ્રભુવચનો પર શંકા અને મનનાં સલાહ-સૂચનો પર શ્રઘ્ધા ?

 

 

Advertisement
Advertisement