ક્રોધ ન કર્યો, પણ પ્રેમ આપ્યો ?


Advertisement

ઘરે આવેલા મહેમાનની થાળીમાં આપણે કચરો ન મૂકીએ એ તો બરાબર છે પરંતુ મીઠાઇ ન મૂકીએ એ તો ન જ ચાલેને ?
સ્કુલમાં પાંચમા નંબરે પાસ થયેલ બાબાને લાફો ન લગાવી દઇએ એ તો બરાબર છે પણ એને કદરના બે શબ્દો પણ ન કહીએ એ તો ન જ ચાલે ને ?
કબુલ,
આપણી અપેક્ષા તોડનાર પ્રત્યે આપણે ક્રોધ ન કર્યો પરંતુ આપણે એને પ્રેમ ન આપ્યો એનું શું ? ત્રાહિત વ્યકિતની આપણે નિંદા ન કરીએ તો સરસ કર્યુ પણ એનામાં રહેલ અદભુત પણ ગુણોની પ્રશંસા ન કરી એનું શું ? કોક કારણસર આપણા સ્વાર્થમાં પ્રતિબંધક કોક બની ગયું. એના પ્રત્યે આપણે તિરસ્કાર ન કર્યો એ તો બરાબર પણ એના પ્રત્યેનો સદભાવ આપણે ટકાવી ન શકયા એનું શું ?

Advertisement
Advertisement
Advertisement