અંતરમાં આનંદની અનુભૂતિ કરાવે માનસી પૂજા


હરિભકત પર્વતભાઇને માનસી પૂજાનો સમય થઇ ગયો હતો, ચોમાસાનો વખત હતો. ખેતરમાં હળ ફરવા ચાલુ હતા, વાવણી ચાલુ હતી. ચાલુ હળે તેઓ માનસી પૂજા કરવા લાગ્યા. ભગવાનને થાળમાં દહીં-રોટલો જમાડે. બીજા સાથીદારને થયું કે આ પર્વતભાઇ તો ઉંઘતા ઉંઘતા ચાલે છે, તો તેમણે તેમને જગાડવા, પોતાના પાસેના બળદ હાંકવાની લાકડીથી હલાવ્યા. તે વખતે આ ભકતરાજ તો ભગવાનને માનસી પૂજામાં દહીં ને રોટલો જમાડી રહ્યા હતા, તે દહીં અને રોટલો નીચે પડયા તે જગાડનારા થયું કે, આ ખોટું થયું તે માફી માગી.માનસી પૂજા કરવાથી મનમાં શાંતિ થાય તે અંતરમાં આનંદ થાય. શરૂ શરૂમાં ઓછો સમય થાય પણ પછી જેમ જેમ અભ્યાસ વધે તેમ તેમ વધુ ને વધુ સમય સુધી ભગવાનનું સુખ વધુ લેવાય. પછી તો મૂર્તિ દેખાવા માંડે એટલે એના અંતરમાં આનંદ થઇ જાય કે, ઓહોંહોંહોં ! ભગવાનની મૂર્તિમાં આવું સુખ છે ! સ્વામિનારાયણ ભગવાનને સારંગપુરના પહેલા રચનામૃતમાં કહ્યું છે કે, ભગવાનની મૂર્તિનું એક નિમિષ માત્ર સુખ લીધું હોય, તો લાખો વર્ષો સુધી સુખ લીધું એમ આનંદ થઇ જાય. આ ભગવાનનું સુખ જ એવું છે. તો આપણે પણ ટાઇમ સર સવારે બપોરે ચાર વાગે, સાંજે અને સૂતી વખતે એમ પાંચ વખત માનસી પૂજા કરવી, સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢપુરના છેલ્લા પ્રકરણના ર3મા વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે, ભગવાનના ભકતે માનસી પૂજા કરવી, ન કરતા હોય તો તેમણે નિયમ રાખીને અવશ્ય માનસી પૂજા કરવી જોઇએ.
-પૂ. ધ્યાની સ્વામી (કણભા ગુરૂકુળ)

Advertisement