સંસારરૂપી સમુદ્રને તરવા સત્સંગ જરૂરી


સંસારરૂપી સમુદ્રને તરવા સત્સંગ જરૂરી

માછલાને જળ એ જ જીવન છે એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું છે પાણી કરતા દૂધ કિંમતી છે, પણ જો એ માછલાને દૂધમાં રાખો તો એક દૂધમાં રહી શકે નહી. એ મૃત્યુ પામી જાય. માછલાને જળ એ જ જીવન છે. તેમ આપણે ભગવાનના ભકતને ભગવાનની મૂર્તિ એ જ જીવન થાય ને ભગવાન વિના બીજા રાગ માત્ર ટળી જાય. એ જ આપણે આ સત્સંગ કરીને શાસ્ત્ર વાંચીને સંતસમાગમ કરી કરીને કરવાનું છે અને મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું છે કે આ વાત તમે આજ સમજો કે પાંચ જન્મે કે દશ જન્મે કે સો જન્મે કે હજાર જન્મે કે લાખ જન્મે સમજો. જયારે ત્યારે આ વાત તમે સમજશો ત્યારે જ તમારો મોક્ષ થશે. તો લાખ જન્મે પણ તમારે સમજી સમજીને એ જ સમજવાનું છે. તો આપણે આથી અગાઉ 84 લાખ જન્મ ધરીને આવ્યા છીએ એ 84 લાખ જન્મમાં આપણે આ વાત સમજયા નથી એટલે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા નથી. પણ એ સમય તો ચાલ્યો ગયો. હવે એનો પસ્તાવો કરીને વિચાર કરીશુ તો આજ એ સમય કાંઇ પાછો મળે એવો છે નહિ આ સંસારરૂપી સમુદ્ર તરવો હોય તો તરવા માટે જીવન નાવ સમાન છે. જેમ આપણને આ સમૃધ્ધ તરવો હોય તો કાં વહાણ હોય કાં સ્ટીમર હોય તો જ સમુદ્ર તરી શકાય છે. ગમે તેવો તરી શકનારો હોય તો પણ સમુદ્ર તરી શકાતો નથી.

પૂ. ધ્યાની સ્વામી (કણભા ગુરૂકુળ)

Advertisement