ગોંડલના ગોમટામાં ગટરના ખોદાણનો ખર્ચ બચાવવા તંત્ર દ્વારા રોડ પર પાઈપ પાથરી હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ

10 August 2022 06:55 PM
Video

ગોંડલના ગોમટામાં ગટરના ખોદાણનો ખર્ચ બચાવવા તંત્ર દ્વારા રોડ પર પાઈપ પાથરી હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ


Related News

Loading...
Advertisement
Advertisement