શહેરમાં મંદિરના પુજારી રૂ.1800ના 50 પૈસાના સિક્કાની થેલી સાથે મનપા ખાતે વેરો ભરવા પહોંચ્યા

26 September 2022 06:00 PM
Video

શહેરમાં મંદિરના પુજારી રૂ.1800ના 50 પૈસાના સિક્કાની થેલી સાથે મનપા ખાતે વેરો ભરવા પહોંચ્યા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement