નવરાત્રિમાં કોમી છમકલું : ખેડામાં આઠમના ગરબામાં ચારેબાજુથી પથ્થરમારો થયો : અનેક ઘાયલ થયા

04 October 2022 06:54 PM
Video

નવરાત્રિમાં કોમી છમકલું : ખેડામાં આઠમના ગરબામાં ચારેબાજુથી પથ્થરમારો થયો : અનેક ઘાયલ થયા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement