શહેરમાં થશે 60 ફૂટ ઉંચા રાવણના પુતળાનું દહન : શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે યોજાશે કાર્યક્રમ

04 October 2022 06:55 PM
Video

શહેરમાં થશે 60 ફૂટ ઉંચા રાવણના પુતળાનું દહન : શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે યોજાશે કાર્યક્રમ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement