ઉપલેટાના સાતવડી ગામે લગ્ન પ્રસંગમાં વેલ લેવા માટે હેલિકોપ્ટર આવ્યું : ગ્રામજનો હેલિકોપ્ટર જોવા ઉમટયા

07 December 2022 06:53 PM
Video

ઉપલેટાના સાતવડી ગામે લગ્ન પ્રસંગમાં વેલ લેવા માટે હેલિકોપ્ટર આવ્યું : ગ્રામજનો હેલિકોપ્ટર જોવા ઉમટયા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement