સ્ક્રેપેજ પોલિસી અંતર્ગત 35 વર્ષ જૂની ટ્રક RTOમાં જમા કરાવી પણ ઘરનું નામ ટ્રકના નંબર પર જ રાખી દીધું

07 December 2022 06:55 PM
Video

અનોખો વાહન પ્રેમ : સ્ક્રેપેજ પોલિસી અંતર્ગત 35 વર્ષ જૂની ટ્રક આરટીઓમાં જમા કરાવી પણ ઘરનું નામ ટ્રકના નંબર પર જ રાખી દીધું


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement