અમરેલી જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપનો ભગવો લહેરાયો : ઉમેદવારોએ મતદારોનો આભાર માન્યો

09 December 2022 07:09 PM
Video

અમરેલી જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપનો ભગવો લહેરાયો : ઉમેદવારોએ મતદારોનો આભાર માન્યો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement