મહાત્મા ગાંધીજીનું માનીને કોંગ્રેસ પાર્ટીનું હવે વિસર્જન કરી દેવું જોઈએ : વજુભાઈ વાળા

09 December 2022 07:10 PM
Video

મારું ન માનો તો કાંઈ નહિ પણ મહાત્મા ગાંધીજીનું માનીને કોંગ્રેસ પાર્ટીનું હવે વિસર્જન કરી દેવું જોઈએ : વજુભાઈ વાળા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement