કાલાવડ શહેરમાં પ્રતાપ શાખાના ગ્રાઉન્ડમાં મહાપ્રતાપી હનુમાનજીના મંદિરનો જીર્ણોધ્ધાર કરવામાં આવ્યો

23 January 2023 07:05 PM
Video

કાલાવડ શહેરમાં પ્રતાપ શાખાના ગ્રાઉન્ડમાં મહાપ્રતાપી હનુમાનજીના મંદિરનો જીર્ણોધ્ધાર કરવામાં આવ્યો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement