રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ૯ ચોરાઉ કાર સાથે કરી એક આરોપીની ધરપકડ: જીપીએસ સિસ્ટમની મદદથી કરાતી કારની ચોરી

31 January 2023 06:37 PM
Video

રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ૯ ચોરાઉ કાર સાથે કરી એક આરોપીની ધરપકડ: જીપીએસ સિસ્ટમની મદદથી કરાતી કારની ચોરી


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement