માથાભારે શકસો દ્વારા હરીપર ગામના ખેડૂતોનો સીમમાં જવાનો રસ્તો બ્લોક કરાતા ખેડૂતોએ આવેદન પત્ર પાઠવ્યું

01 February 2023 06:54 PM
Video

માથાભારે શકસો દ્વારા હરીપર ગામના ખેડૂતોનો સીમમાં જવાનો રસ્તો બ્લોક કરાતા ખેડૂતોએ આવેદન પત્ર પાઠવ્યું


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement