રાજકોટ શહેરમાંથી ઝડપાયેલા રૂ. 4.94 કારોડનો વિદેશી દારૂનો પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં નાશ કરાયો

06 February 2023 06:44 PM
Video

રાજકોટ શહેરમાંથી ઝડપાયેલા રૂ. 4.94 કારોડનો વિદેશી દારૂનો પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં નાશ કરાયો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement