પેપર લીક મામલે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ડો.ગીરીશ ભીમાણીનું મિડિયા સમક્ષ નિવેદન

06 February 2023 06:50 PM
Video

પેપર લીક મામલે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ડો.ગીરીશ ભીમાણીનું મિડિયા સમક્ષ નિવેદન


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement