સરકાર દ્વારા જંત્રી દરમાં વધારો કરાતા શહેરમાં રેવન્યુ બાર એસો. દ્વારા કલેકટરને આવેદન આપી કરાઈ રજૂઆત

06 February 2023 06:53 PM
Video

સરકાર દ્વારા જંત્રી દરમાં વધારો કરાતા શહેરમાં રેવન્યુ બાર એસો. દ્વારા કલેકટરને આવેદન આપી કરાઈ રજૂઆત


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement