કાલાવડ તાલુકામાં વાતાવરણમાં બદલાવ જોવા મળ્યો : ધૂતારપર ગામે પવન અને કરા સાથે વરસાદ

18 March 2023 06:48 PM
Video

કાલાવડ તાલુકામાં વાતાવરણમાં બદલાવ જોવા મળ્યો : ધૂતારપર ગામે પવન અને કરા સાથે વરસાદ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement