અનોખી રજૂઆત : સુરેન્દ્રનગરમાં સૂકેલા પાક અને ખાપણ સાથે ખરખરો કરી ખેડૂતોએ વળતર ચૂકવવા માંગ કરી

22 March 2023 06:25 PM
Video

અનોખી રજૂઆત : સુરેન્દ્રનગરમાં સૂકેલા પાક અને ખાપણ સાથે ખરખરો કરી ખેડૂતોએ વળતર ચૂકવવા માંગ કરી


Related News

Advertisement
Advertisement