બેંગ્લોરમાં નવી મેટ્રોલેનનો પ્રારંભ કરતા મોદી: ખુદ ટિકીટ લઈને પ્રવાસ કર્યો

25 March 2023 04:36 PM
India
  • બેંગ્લોરમાં નવી મેટ્રોલેનનો પ્રારંભ કરતા મોદી: ખુદ ટિકીટ લઈને પ્રવાસ કર્યો

વડાપ્રધાન આજે બેંગ્લોરમાં વ્હાઈટ ફિલ્ડથી કૃષ્ણરાજનગર વચ્ચેની નવી મેટ્રોલાઈનનો પ્રારંભ કર્યો હતો તથા ખુદ ટિકીટ લઈને પછી પ્રવાસ કર્યો હતો તથા સાથી પ્રવાસીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી.


Related News

Advertisement
Advertisement