શહેરમાં મનપાના પાણીના પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં કોન્ટ્રાકટ કર્મચારીનો પગ લપસતા ટાંકામાં પડી જતા મોત

01 April 2023 03:11 PM
Video

શહેરમાં મનપાના પાણીના પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં કોન્ટ્રાકટ કર્મચારીનો પગ લપસતા ટાંકામાં પડી જતા મોત


Related News

Advertisement
Advertisement