શહેરમાં ધો. 10નાં વિદ્યાર્થીએ બોર્ડની પરીક્ષામાં 99.99 પીઆર મેળવી શાળા સહિત રાજકોટનું ગૌરવ વધાર્યું

25 May 2023 03:24 PM
Video

શહેરમાં ધો. 10નાં વિદ્યાર્થીએ બોર્ડની પરીક્ષામાં 99.99 પીઆર મેળવી શાળા સહિત રાજકોટનું ગૌરવ વધાર્યું


Related News

Advertisement
Advertisement