શહેરમાંથી પકડેલ ગાયોને ડબ્બામાં લઈ જવાના વાહનમાં પંચર પડતા ગાયો સમેત વાહન મુકી સ્ટાફ જતો રહ્યો

25 May 2023 06:41 PM
Video

શહેરમાંથી પકડેલ ગાયોને ડબ્બામાં લઈ જવાના વાહનમાં પંચર પડતા ગાયો સમેત વાહન મુકી સ્ટાફ જતો રહ્યો


Related News

Advertisement
Advertisement