સૌ.યુનિ.ના કાર્યકારી કુલપતિનું ટૂંકા વસ્ત્રો પર નિવેદન : આ પરિપત્ર નહિ નિયમો છે, નિયમ પહેલે થી હતો જ

20 September 2023 03:39 PM
Video

સૌ.યુનિ.ના કાર્યકારી કુલપતિનું ટૂંકા વસ્ત્રો પર નિવેદન : આ પરિપત્ર નહિ નિયમો છે, નિયમ પહેલે થી હતો જ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement