શહેરની ઠક્કર હોસ્પિટલમાં દર્દીના નાકમાંથી સાતથી આઠ સેમીનો મસો સફળ ઓપરેશન કરી દુર કરાયો

20 September 2023 06:45 PM
Video

શહેરની ઠક્કર હોસ્પિટલમાં દર્દીના નાકમાંથી સાતથી આઠ સેમીનો મસો સફળ ઓપરેશન કરી દુર કરાયો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement