શહેરમાં PGVCLની 31 ટીમ દ્વારા અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં દરોડા : મોટા પ્રમાણમાં વીજચોરી ઝડપાવાની શક્યતા

20 September 2023 06:45 PM
Video

શહેરમાં PGVCLની 31 ટીમ દ્વારા અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં દરોડા : મોટા પ્રમાણમાં વીજચોરી ઝડપાવાની શક્યતા


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement