શહેરમાં રેસકોર્ષ ખાતે ચાલી રહેલા ભાજપનાં ગણેશ મહોત્સવમાં વિઘ્ન : જુઓ શું છે સમગ્ર મામલો

21 September 2023 06:45 PM
Video

શહેરમાં રેસકોર્ષ ખાતે ચાલી રહેલા ભાજપનાં ગણેશ મહોત્સવમાં વિઘ્ન : જુઓ શું છે સમગ્ર મામલો


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement