શહેરમાં કોંગ્રેસનો પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે ઇલેક્ટ્રિક આસિ.ની અટકેલી ભરતી બાબતે વિરોધ

25 September 2023 06:53 PM
Video

શહેરમાં કોંગ્રેસનો પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે ઇલેક્ટ્રિક આસિ.ની અટકેલી ભરતી બાબતે વિરોધ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement