રાજકોટ મનપાની જનરલ બોર્ડમાં વિપક્ષના પ્રશ્નો ન સાંભળ્યા હોવાનો વિપક્ષનો આક્ષેપ

20 November 2023 06:37 PM
Video

રાજકોટ મનપાની જનરલ બોર્ડમાં વિપક્ષના પ્રશ્નો ન સાંભળ્યા હોવાનો વિપક્ષનો આક્ષેપ


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement