ગાંધીનગરમાં જ્ઞાનસહાયક ઉમેદવારો દ્વારા વિરોધ : પોલીસે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા ઉમેદવારોની અટકાયત કરી

21 November 2023 06:25 PM
Video

ગાંધીનગરમાં જ્ઞાનસહાયક ઉમેદવારો દ્વારા વિરોધ : પોલીસે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા ઉમેદવારોની અટકાયત કરી


Related News

Advertisement
Advertisement
Advertisement